wtorek, 02.09.2014

PIERWSZE NA OPOLSZCZYŹNIE GIMNAZJUM

z certyfikatem Szkoły Przedsiębiorczości
Podanie o przyjęcie do Gimnazjum 2013/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin2   
piątek, 27 listopada 2009 17:33


Wzór podania w formacie pdf - do pobrania.

 

 

 

.................................................... ............................................, ....................

(imię i nazwisko ucznia) (nazwa miejscowości) (data)

 

....................................................

 

....................................................

(adres zamieszkania)

..............................................................

(nr telefonu , e-mail)

 

......................................................

.......................................................

(nazwa szkoły podstawowej, do której uczeń uczęszcza)

Szanowny Pan

Mirosław Czernysz

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

im. Kard. S. Wyszyńskiego

w Zdzieszowicach

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I Waszego gimnazjum w roku szkolnym

2013/2014. Pragnę kontynuować moją edukację w klasie I (zaznacz wybór klasy):

 klasa bilingualna z językiem angielskim*

  klasa z rozszerzonym językiem angielskim*

 klasa integracyjna z językiem angielskim

 klasa z językiem ojczystym niemieckim i obowiązkowym językiem niemieckim

 klasa z obowiązkowym językiem niemieckim

 klasa z obowiązkowym językiem angielskim

 klasa sportowa  z językiem angielskim

W szkole podstawowej uczyłem się obowiązkowego języka obcego ……………………….

 

…………………………………                                    ………………………………

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)                   (czytelny podpis ucznia)

 

 

* Nabór do klasy bilingwalnej i z rozszerzonym językiem angielskim zostaje poprzedzony egzaminem pisemnym i ustnym z języka angielskiego w dniu 18.04.2013 r. (czwartek), a do klasy sportowej egzaminem sprawnościowym w dniu 20.04.2013 r. (sobota).

Drugim językiem nowożytnym obcym dla klas z językiem angielskim jest język niemiecki, a dla klas z językiem niemieckim jest język angielskim.

Podanie należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach w nieprzekraczalnym terminie
do 5 kwietnia 2013 roku (piątek).

Poprawiony: piątek, 15 marca 2013 09:40