wtorek, 20.08.2019

PIERWSZE NA OPOLSZCZYŹNIE GIMNAZJUM

z certyfikatem Szkoły Przedsiębiorczości
Statut Gimnazjum PDF Drukuj Email
piątek, 27 listopada 2009 17:08

 

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W ZDIESZOWICACH

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) ogłoszono dnia 19 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 1 września 2001 r. Daty wejścia w życie zmian: 1 września 2002 r., 1 września 2003 r., 1 września 2004 r., 17 stycznia 2005 r., 14 marca 2007 r.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Podstawowe informacje o gimnazjum

 

§ 1

 

 1. Publiczne gimnazjum w Zdzieszowicach, zwane dalej gimnazjum, posiada nazwę:

  Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.

 2. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.

 3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

 5. Adres szkoły:

  ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice

 6. Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

 7. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania gimnazjum

 

§ 2

 

Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach to gimnazjum bezpieczne, przyjazne uczniowi, otwarte na potrzeby środowiska lokalnego, dające poczucie przynależności do małej i

dużej ojczyzny, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, kształcące współczesnego Europejczyka, żyjącego w zgodzie z naturą, tradycją i nowoczesnością oraz przestrzegającego norm społecznych.

 

 

§ 3

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie uwzględniając program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki (załącznik nr 1)

 2. Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w ramach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

 

 1. Gimnazjum dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtuje umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności uczniów, umożliwia im poznanie świata w jego jedności i złożoności, wspomaga ich samodzielność uczenia się, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

 2. Do zadań gimnazjum należy w szczególności:

  1. wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań,

  2. umożliwienie dokonania wyboru prawidłowej drogi własnego kształcenia,

  3. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego,

  4. zapewnienie opieki i pomocy uczniom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości gimnazjum,

  5. współdziałanie z poradnią psychologiczno pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi właściwymi instytucjami,

  6. kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

  7. wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

  8. uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

  9. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

  10. stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

 

§ 4

 

 1. Gimnazjum diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów i ankiet.

 2. Gimnazjum stymuluje rozwój ucznia poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości intelektualnych.

 3. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez:

  1. realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości uczniów,

  2. stosowanie efektywnych i aktywizujących metod nauczania,

  3. uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności,

  4. zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych szkoły,

  5. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwości intelektualnymi,

  6. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów.

 4. Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze dziecka - wspierając w tym względzie rodziców stosownie do jego wieku i potrzeb rozwojowych. W tym celu:

  1. realizuje własny program wychowawczy opiniowany przez rodziców oraz samorząd uczniowski,

  2. systematycznie monitoruje zachowanie dzieci,

  3. kultywuje dobre tradycje,

  4. umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich,

  5. dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia.

 5. Gimnazjum dba o to, aby każdy uczeń czuł się w niej bezpiecznie, tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym.

 6. Gimnazjum prowadzi działalność w zakresie rozwijania działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wśród uczniów.

 7. Gimnazjum zapewnia uczniom podtrzymanie tożsamości mniejszości narodowej:

  1. nauka języka ojczystego mniejszości może być organizowana tylko dobrowolnie na wyraźne pisemne życzenie rodziców lub opiekunów,

  2. szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji kształcenia uczniów należących do mniejszości narodowej określają odrębne przepisy.

 8. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej w sposób określony odrębnymi przepisami.

   

 9. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy gimnazjum

 

§ 5

 

 1. Organami gimnazjum są:

  1. Dyrektor Gimnazjum,

  2. Rada Pedagogiczna,

  3. Rada Szkoły,

  4. Rada Rodziców,

  5. Samorząd Uczniowski.

 

 

§ 6

 

 1. Dyrektor gimnazjum w szczególności:

  1. kieruje działalnością gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  4. realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,

  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

  8. przewodniczy radzie pedagogicznej gimnazjum,

  9. może, w drodze decyzji, skreślić, ucznia z listy uczniów po ukończeniu przez niego 18 roku życia,

  10. skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

  3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz pozostałych pracowników gimnazjum).

  4. Dyrektor gimnazjum wykonując swoje zadania współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 4. Dyrektor gimnazjum określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno wychowawczych w określonym czasie, wydając stosowne zarządzenie.

 

 

§ 7

 

 1. W gimnazjum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym inne osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

 

 

 

 

 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum (załącznik nr 2).

 3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.

 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenie ucznia z listy uczniów,

  6. wnioskowanie wychowawców klas i innych pracowników gimnazjum w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar określonych w statucie szkoły,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego gimnazjum,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  5. wniosek dyrektora o zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki po wyznaczeniu uczniowi opiekuna i spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

 6. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał, o których mowa w ust. 7 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonywania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.

 8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 9. W przypadku określonym w ust. 11, organ uprawiony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

 

 

 

§ 8

 

 1. W gimnazjum działa rada szkoły, która stanowi forum porozumienia społeczności gimnazjalnej służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych.

 2. Powstanie rady szkoły organizuje dyrektor gimnazjum na wniosek rady rodziców.

 3. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum, a także:

  1. uchwala statut gimnazjum,

  2. opiniuje plan finansowy gimnazjum,

  3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskami o zbadanie, o dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

  4. opiniuje plan pracy gimnazjum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla gimnazjum,

  5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan gimnazjum i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego gimnazjum, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 4. W celu wspierania działalności statutowej rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin rady szkoły (załącznik nr 3).

 5. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:

  1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

  2. rodzice wybrani przez ogół rodziców,

  3. uczniowie wybrani przez samorząd uczniowski.

 6. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

 7. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Statut gimnazjum dopuszcza dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.

 8. Rada szkoły uchwala regulaminy swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.

 9. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

 10. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

 11. Rady szkół mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

 

§ 9

 

 1. W gimnazjum działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum.

 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (załącznik nr 4).

 4. Kompetencje rady rodziców dotyczą w szczególności:

  1. pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,

  2. gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności gimnazjum, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy, zgodnie z regulaminem rady rodziców,

  3. zapewnienia rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami gimnazjum, rzeczywistego wypływu na działalność gimnazjum wśród nich zaś:

  4. występowania do dyrektora gimnazjum i innych organizacji gimnazjum z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach gimnazjum,

  5. uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,

  6. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania gimnazjum,

  7. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora gimnazjum,

  8. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

 

 

§ 10

 

 

 1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów (załącznik nr 5).

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 5. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacjami, w porozumieniu z dyrektorem,

  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

§ 11

 

 1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,

  stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum.

 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły.

 3.  

Współpraca między organami gimnazjum

 

 

§ 12

 

 1. Zasady współdziałania organów gimnazjum.

  1. wszystkie organy gimnazjum współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

  2. rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: radę szkoły, radę rodziców i samorząd uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom gimnazjum swoje wnioski i opinie,

  3. przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy.

 2. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w gimnazjum.

  1. Rozstrzyganiem sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum zajmuje się dyrektor, który przyjmuje wnioski, bada skargi, jest negocjatorem,

  2. w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami gimnazjum, dyrektor gimnazjum stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; każdy z organów gimnazjum ma możliwość obrony swojego stanowiska,

  3. wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do dyrektora gimnazjum skargi i wnioski w formie pisemnej (w sekretariacie gimnazjum) lub w formie ustnej. Dyrektor w ciągu 14 dni informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi,

  4. konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy,

  5. uczeń może skorzystać z pomocy rzecznika praw ucznia,

  6. konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor gimnazjum,

  7. konflikt między dyrektorem a samorządem uczniowskim lub radą rodziców rozstrzyga rada szkoły,

  8. w przypadku konfliktu między dyrektorem, a radą pedagogiczną lub radą szkoły organem rozstrzygającym jest organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

  9. dyrektor gimnazjum może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie,

  10. w przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  11. dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom gimnazjum, jeżeli ich działalność narusza interesy gimnazjum lub nie służy rozwojowi uczniów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja gimnazjum

 

§ 13

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 14

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

  określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia

  (o ile organ prowadzący nie postanowi inaczej) każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego gimnazjum.

 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

  1. liczbę pracowników gimnazjum,

  2. liczbę stanowisk kierowniczych,

  3. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 15

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów,

  którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział można dzielić na grupy.

 2. Oddział tworzy się losowo, uwzględniając kontynuację języka obcego, języka mniejszości narodowej, pomoc psychologiczno pedagogiczną i uzdolnienia sportowe.

 3. Oddział może liczyć od 24 do 30 uczniów.

 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 3

 5. Oddział integracyjny może liczyć od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie w tych oddziałach określają odrębne przepisy.

 6. Gimnazjum obejmuje indywidualnym nauczaniem, zgodnie z odrębnymi przepisami uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczania do gimnazjum.

 7. Oddział sportowy może liczyć do 20 uczniów, w tym od 12 do 15 uczniów którzy spełnili warunki określone w odrębnych przepisach. Rekrutację do oddziałów sportowych poprzedza sprawdzian uzdolnień kierunkowych, na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu. Rekrutacja do oddziału zakończona w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 8. Gimnazjum organizuje naukę dodatkowego języka mniejszości narodowej.

 9. Gimnazjum organizuje naukę języka mniejszości narodowej, jako języka ojczystego.

 10. Nauka języka mniejszości narodowej jest organizowana na zasadzie dobrowolności. Organizuje ją dyrektor gimnazjum na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 11. Nauczanie języka mniejszości narodowej w gimnazjum prowadzone jest w formie dodatkowej nauki języka tej mniejszości oraz w klasach bilingualnych lub z językiem mniejszości. Obowiązujący tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na naukę tego języka w formie dodatkowej wynosi trzy godziny.

 12. W gimnazjum tworzy się oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Organizację i nauczanie tych oddziałach określają odrębne przepisy. Zasady rekrutacji są następujące:

  1. pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych,

  2. sprawdzian znajomości języka obcego w formie pisemnej i ustnej,

  3. rekrutacja do oddziału zakończona w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

 

§ 16

 

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

  prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 

§ 17

 

 1. W gimnazjum realizującym zasadniczy plan nauczania - przy nauczaniu niektórych przedmiotów może być stosowany podział oddziału na grupy.

 2. Podział uczniów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 4. W przypadkach uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy, za zgodą organu prowadzącego szkołę, można stosować podział oddziału na grupy na innych zasadach niż określają to odrębne przepisy.

 

 

§ 18

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe, to jest zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a nawet, gdy zachodzi potrzeba,

  międzyszkolnych.

 2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 16 ust. 2.

 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych środków finansowych, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący.

 4. Liczba uczestników zajęć finansowanych ze środków pozabudżetowych określana jest według ustaleń pomiędzy prowadzącym zajęcia a dyrektorem gimnazjum.

 5. Liczbę uczestników zajęć zespołów dydaktyczno - wyrównawczych określają odrębne przepisy.

 6. Na zajęciach fakultatywnych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych liczba uczestników nie powinna być niższa niż 12 uczniów.

 7. Gimnazjum organizuje zajęcia specjalistyczne takie jak:

  1. logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia prowadzi logopeda.

  2. korekcyjno kompensacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej.

  3. Socjoterapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Zajęcia prowadzą terapeuci i socjoterapeuci.

 

 

 

§ 19

 

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

 

 

 

Organizacja pracy biblioteki w gimnazjum

 

 

§ 20

 

 1. Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, a także wiedzy o regionie.

 2. Z biblioteki mogą korzystać:

  1. uczniowie,

  2. nauczyciele,

  3. inni pracownicy szkoły,

  4. rodzice,

  5. inne osoby na zasadzie biblioteki publicznej.

 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów indywidualnie, w grupach bądź oddziałach.

 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 5. Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia dwuczęściowego - zasadniczego i pomieszczenia pomocniczego pełniącego funkcję czytelni. Część ta jest dostosowana do prowadzenia zajęć edukacji czytelniczej i medialnej.

 6. Biblioteka prowadzi centrum multimedialne, którego funkcjonowanie określa dyrektor gimnazjum.

 7. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:

  1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

  2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

  3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

  4. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

  5. inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań,

  6. przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowej,

  7. zaspakajanie zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów.

 8. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

  1. Praca pedagogiczna obejmuje:

   1. udostępnienie zbiorów,

   2. udzielanie informacji bibliotecznych, udostępnianie katalogów bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

   3. informowanie o nowych nabytkach,

   4. rozmowy z czytelnikami o książkach,

   5. poradnictwo w wyborach czytelniczych,

   6. zachęcenie uczniów do świadomego wyboru literatury,

   7. przysposobienie czytelnicze i informacyjne w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych, wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

   8. udostępnienie nauczycielom, uczniom, wychowawcom i rodzicom (prawnym opiekunom) potrzebnych materiałów,

   9. współpracę z innymi bibliotekami naszej gminy,

   10. udzielanie pomocy poprzez prowadzenie różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece,

   11. inspirowanie pracy Koła Miłośników Książki,

   12. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przedstawianie analiz stanu czytelnictwa na posiedzeniach rad pedagogicznych,

   13. rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,

   14. dobra znajomość posiadanych zbiorów,

   15. dobra znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

   16. uczenie uczniów aktywnego odbioru dóbr kultury

   17. przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno bibliograficznego.

  2. Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

   1. specjalistyczny księgozbiór z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, wiedzy o książce i czytelnictwie, pracy pedagogicznej, biblioteki, literatury dla dzieci i młodzieży,

   2. kartotekę bibliograficzną dotyczącą pedagogicznej pracy biblioteki,

   3. zbiór pomocy dydaktycznych do przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

   4. środki audiowizualne z zakresu technologii informatycznej.

  3. Praca organizacyjna obejmuje:

   1. gromadzenie zbiorów,

   2. ewidencję zbiorów,

   3. opracowanie biblioteczne zbiorów,

   4. selekcję zbiorów,

   5. dbałość i konserwację księgozbioru,

   6. organizację warsztatu informacyjnego,

   7. organizację udostępnienia zbiorów,

   8. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych,

   9. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

   10. opracowywanie informacji o stanie czytelnictwa w gimnazjum.

  4. Szczegółową pracę biblioteki określa regulamin pracy biblioteki szkolnej (załącznik nr 6).

 

 

 

Organizacja pracy świetlicy w gimnazjum

 

 

§ 21

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do gimnazjum, organizuje się świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą działalności gimnazjum.

 4. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosowanie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 5. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

 6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów dojeżdżających do gimnazjum, zgłoszonych przez rodziców ze względu na godziny ich pracy oraz organizuje zajęcia w czasie wolnym od lekcji.

 7. Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych, określa stosowanie do potrzeb środowiskowych, dyrektor gimnazjum.

 8. Dni i godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska, wynikające z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców.

 9. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum i tygodniowego rozkładu zajęć.

 10. Do zadań świetlicy należy:

  1. organizowanie pomocy w nauce,

  2. tworzenie warunków do nauki własnej,

  3. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

  4. organizowanie gier i zabaw umysłowych,

  5. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez organizację zajęć w tym zakresie,

  6. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,

  7. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

  8. upowszechnianie nawyków kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

  9. rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności,

  10. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy,

  11. współdziałanie w zależności od potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami,

  12. uczniowie mogą korzystać ze stołówki wynajętej ajentowi.

 11. Szczegółową pracę świetlicy określa regulamin świetlicy (załącznik nr 7).

 

 

 

 

Organizacja stołówki szkolnej

 

 

§ 22

 

 1. W gimnazjum funkcjonuje stołówka, którą prowadzi ajent.

 2. Ajent ustala opłatę wnoszoną przez ucznia za posiłki w stołówce.

 3. Uczeń wymagający szczególnej opieki w zakresie żywienia decyzją Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może być zwolniony z opłaty.

 

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

 

 

§ 23

 

 1. Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 2. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, technicznych, administracyjnych, pracowników obsługi, pedagoga, logopedę, ratowników, psychologa i terapeutę.

 3. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 4. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 5. Powierzenia stanowisk w ust. 3 i 4 i odwołania z nich dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

 6. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych ustala dyrektor w formie pisemnej i podaje do wiadomości radzie pedagogicznej.

 7. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

 8. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor gimnazjum. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 9. Wicedyrektor gimnazjum zastępuje dyrektora pod jego nieobecność i wykonuje czynności określone w sposób, o którym mowa w ust.6

 

 

 

 

Zadania nauczycieli

 

 

§ 24

 

 1. Zakres zadań nauczyciela nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego obejmuje:

  1. znajomość obowiązującego programu nauczania,

  2. punktualne rozpoczynanie zajęć lekcyjnych,

 

 1.  
  1. pełne wykorzystanie jednostki lekcyjnej celem opracowania zaplanowanych treści i umiejętności programowych,

  2. wykorzystanie dostępnych środków dydaktycznych.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 3. Zakres działań nauczyciela związany z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów obejmuje:

  1. stały nadzór podczas całej jednostki lekcyjnej,

  2. sprawowanie nadzoru w formie dyżurów przed lekcjami i na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem i regulaminem dyżurów (załącznik nr 8),

  3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminów porządkowych przez uczniów w poszczególnych pracowniach, obiektach sportowych i na krytej pływalni,

  4. zgłaszanie usterek i uszkodzeń, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia,

  5. sprawowanie stałego nadzoru nad uczniami podczas zawodów sportowych, wycieczek i innych zajęć poza szkołą,

  6. udzielenie pierwszej pomocy podczas wypadku,

  7. zgłoszenie zaistniałego wypadku dyrektorowi lub wicedyrektorowi gimnazjum,

  8. zapewnienie opieki uczniowi, który nagle zachorował lub uległ wypadkowi,

  9. informowanie rodziców o złym stanie zdrowia ucznia lub o wypadku, któremu uległ uczeń,

  10. zapobieganie wypadkom,

  11. punktualne zakończenie jednostki lekcyjnej celem zapewnienia uczniom pełnego wykorzystania przerw międzylekcyjnych,

  12. nie narażanie uczniów na utratę zdrowia i nie stwarzanie sytuacji, w której zdrowie ucznia staje się zagrożone.

 1. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zapytać o cel pobytu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do sekretariatu.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Zakres zadań nauczyciela nad dbałością o stan pomocy dydaktyczno - wychowawczych obejmuje:

  1. zabezpieczenie powierzonych pomocy przed kradzieżą i dewastacją,

  2. prawidłowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem,

  3. dbałość o odpowiednie i estetyczne gromadzenie pomocy,

  4. konserwacja powierzonych pomocy,

  5. proste naprawy (we współpracy z rodzicami) powstałych uszkodzeń powierzonych pomocy,

  6. odpowiedzialność materialna za powierzone pomoce.

 2. Zakres zadań nauczyciela nad wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zdolności oraz zainteresowań obejmuje:

  1. znajomość predyspozycji psychofizycznych powierzonych uczniów,

  2. dostosowanie do rozwoju psychofizycznego ucznia określonych wymagań,

  3. ocenianie ucznia w zależności od jego poziomu psychofizycznego,

  4. znajomość zainteresowań powierzonych uczniów i ukierunkowania ich rozwoju,

  5. określenie zdolności ucznia i wykorzystanie ich celem indywidualnego rozwoju jego uzdolnień poprzez indywidualizację procesu nauczania,

  6. indywidualna praca z uczniem zdolnym, celem przygotowania go do olimpiad i konkursów.

 3. Nauczyciel ma obowiązek bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, sprawiedliwie ich traktować, przestrzegać praw ucznia oraz przepisów dotyczących zasad oceniania i promowania uczniów, a także stosować całą dostępną gamę nagród i kar, określonych w statucie gimnazjum.

 4. Zakres zadań nauczyciela nad udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów obejmuje:

  1. znajomość przyczyn niepowodzeń szkolnych określonego ucznia,

  2. indywidualizację procesu nauczania,

  3. indywidualną pracę z określonym uczniem w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych,

  4. współpracę z nauczycielami innych przedmiotów i rodzicami, celem likwidacji powstałych niepowodzeń,

  5. prowadzenie zajęć wyrównawczych,

  6. pogłębianie wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej,

  7. prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, wyrównawczych i indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,

  8. udzielanie indywidualnych wskazówek uczniom i rodzicom,

  9. umożliwienie uczniom przezwyciężanie trudności i poprawy powstałych niepowodzeń.

 5. Zakres zadań nauczyciela nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych obejmuje:

  1. uczestnictwo w konferencjach metodycznych,

  2. korzystanie z konsultacji metodycznych,

  3. podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych zgodnie z potrzebami szkoły,

  4. czytanie literatury fachowej,

  5. uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego,

  6. dbałość o własny warsztat pracy,

  7. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym zawartym w przepisach oświatowych.

 

 

 

Zadania zespołów nauczycielskich

 

§ 25

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.

   

 2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na swoim posiedzeniu nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu i pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 4. Cele i zadania powołanych zespołów obejmują:

  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji zestawu programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

  3. opracowanie badania wyników nauczania i wypracowanie wniosków do dalszej pracy,

  4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

  5. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

  6. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

  7. opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  8. stymulowanie rozwoju uczniów.

 

 

 

Zadania wychowawcy klasowego

 

§ 26

 

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

 2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.

 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego w gimnazjum.

 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

    

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności gimnazjalnej.

 5. Wychowawca w celu realizacji w/w zadań:

  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

  2. planuje i organizuje wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego,

  3. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wraz z uczniami i rodzicami,

  4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest pomoc indywidualna, zarówno uczniom szczególnie uzdolnionym, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

  5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

   1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

   2. współpracy z rodzicami w działaniach wychowawczych,

   3. włączania ich w sprawy klasy i gimnazjum,

   4. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w zakresie,

   5. udzielania pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,

   6. określania potrzeb zdrowotnych ucznia,

   7. określania zainteresowań i uzdolnień oraz pomocy w ich rozwoju.

 6. Wychowawca jest zobowiązany do:

  1. sprawowania bezpośredniej opieki nad uczniami,

  2. kierowania życiem zespołu klasowego,

  3. realizacji z zespołem klasowym celów wychowawczych gimnazjum,

  4. pracy z zespołem nad osiągnięciem najlepszych wyników w nauce i wychowaniu,

  5. troski o właściwy stosunek uczniów do nauki,

  6. interesowania się postępami uczniów w nauce,

  7. pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

  8. dbania o regularne uczęszczanie na lekcje,

  9. współpracy z nauczycielami w danej klasie,

  10. współpracy z bibliotekarzem szkolnym w zakresie czytelnictwa,

  11. interesowania się formami zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, z których uczeń korzysta,

  12. orientacji zawodowej w klasach wyższych,

  13. kształtowania właściwych stosunków między uczniami,

  14. rozwijania aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska,

  15. rozwijania samorządnych form życia klasy,

  16. współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc,

  17. budzenia zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska,

  18. kształtowania warunków życia w gimnazjum i poza, tak aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb w zakresie zabawy, rozrywki, wyzwalaniu ich inicjatywy i samodzielności,

  19. wyrabiania nawyku rzetelnej pracy,

  20. kształtowania nawyku właściwego wykorzystania czasu wolnego,

  21. wdrażania do przestrzegania przez wychowanków regulaminu i statutu gimnazjum,

  22. diagnozowania przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów i podejmowania środków zaradczych wspólnie z nauczycielami i rodzicami,

  23. wdrażania uczniów do dbania o higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gimnazjum i poza gimnazjum,

  24. interesowania się stanem zdrowia ucznia,

  25. udzielania rad, wskazówek i pomocy uczniom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej,

  26. rozpoznawania potrzeb pod kątem organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom będącym w trudniej sytuacji materialnej,

  27. utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami w sprawach postępów w nauce, zachowania się, zapoznania się z warunkami domowymi,

  28. współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących wspólnych podopiecznych

  29. wykonywania czynności administracyjnych:

   1. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

   2. sporządzania zestawień statystycznych,

   3. wypisywania świadectw szkolnych,

     

   4. wypisywania opinii o uczniu dla potrzeb jednostek administracji publicznej i samorządowej,

   5. wykonywania innych czynności administracyjnych dotyczących oddziału zgodnie z poleceniem władz szkolnych, dyrekcji szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej,

   6. opracowania planu pracy wychowawcy klasowego zawierającego min. tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach, w których plan nauczania przewiduje taką godzinę, w oparciu o istniejący i obowiązujący program wychowawczy i profilaktyczny,

   7. składanie pisemnego sprawozdania, ze swej działalności i wyników pracy przed władzami szkolnymi, dyrekcją i radą pedagogiczną.

 7. Swoje zadania wychowawca realizuje poprzez następujące formy:

  1. rozmowy indywidualne z uczniem,

  2. rozmowy z zespołem klasowym,

  3. indywidualny kontakt z rodzicami,

  4. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami środowiskowymi,

  5. pedagogizacja rodziców,

  6. zasięganie opinii o uczniu u nauczycieli uczących w tej klasie, o ile zajdzie potrzeba także u innych pracowników gimnazjum,

  7. zebrania z rodzicami (organizacyjne, śródokresowe, semestralne),

  8. współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem,

  9. współpraca z pielęgniarką szkolną.

 8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez:

  1. uczestnictwo w konsultacjach metodycznych,

  2. możliwość uczestniczenia w kursach i konwersatoriach,

  3. uzyskiwanie pomocy ze strony kolegów nauczycieli, dyrektora i pedagoga szkolnego,

  4. możliwość dostępu do fachowej literatury.

 9. Nauczyciel wychowawca ma prawo w ciągu roku szkolnego prosić dyrektora gimnazjum o zwolnienie z prowadzenia wychowawstwa na określony czas, w szczególnie uzasadnionym przypadku.

 

 

§ 27

 

 1. Rodzice i uczniowie mają prawo występowania do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 2. Ustala się następujące procedury:

  1. wniosek o zmianę wychowawcy składają rodzice i uczniowie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem,

  2. dyrektor podejmuje decyzję w terminie 7 dni od złożenia wniosku udzielając pisemnego uzasadnienia podjętej decyzji,

  3. rodzice i uczniowie w przypadku negatywnej decyzji mają prawo odwołania się do rady szkoły w terminie nie przekraczającym 7 dni,

  4. rada szkoły podejmuje decyzję w terminie 14 dni uzasadniając decyzję na piśmie,

  5. od decyzji rady szkoły nie przysługuje prawo odwołania.

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego

 

§ 28

 

 1. W gimnazjum zatrudniony jest pedagog szkolny, który pełni równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu wychowawczego szkoły.

 2. Pedagog szkolny uzupełnia, pogłębia i rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą prowadzoną przez nauczycieli.

 3. Do szczególnych zadań nauczyciela pedagoga szkolnego należy:

  1. w zakresie zadań ogólnowychowawczych:

   1. dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,

   2. dbanie o realizację obowiązku szkolnego,

   3. koordynowanie pracy zespołu dokonującego badanie dojrzałości szkolnej,

   4. pedagogizacja rodziców,

   5. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

   6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowaniu dzieci (indywidualne poradnictwo dla rodziców),

   7. współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą.

  2. w zakresie profilaktyki wychowawczej:

   1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,

   2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz kierowanie ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;

   3. w zakresie pracy korekcyjno ? wyrównawczej:

   4. organizowanie pomocy wyrównawczej dla uczniów wykazujących niepowodzenia szkolne,

   5. czuwanie nad przebiegiem pracy i nad osiągnięciami dzieci z deficytami rozwojowymi,

   6. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

  3. w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno ? psychologicznej:

   1. udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

   2. udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,

   3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami;

  4. w zakresie pomocy materialnej:

   1. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, dzieciom z rodzin zdemoralizowanych, wielodzietnych,

   2. dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy szkolnej,

   3. dbanie o zapewnienie dożywiania dzieciom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

   4. wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

   5. wnioskowanie o kierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 4. Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 5. Pedagog w czasie przerw międzylekcyjnych powinien służyć pomocą potrzebującym uczniom, nauczycielom lub rodzicom.

 

 

 

Zadania psychologa szkolnego

 

§ 29

 

 1. W gimnazjum zatrudniony jest psycholog szkolny, który współpracuje ze wszystkimi nauczycielami i jest członkiem zespołu wychowawczego.

 2. Do zadań psychologa szkolnego należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno pedagogicznej,

  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku gimnazjalnym i pozaszkolnym ucznia,

  6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów w działaniach wynikających z programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki,

  7. planowanie i sprawozdawczość.

 

 

 

Zadania rzecznika praw ucznia

 

§ 30

 

 1. W celu przestrzegania praw uczniów w gimnazjum, na wniosek uczniów, powołuje się Rzecznika Praw Ucznia.

 2. Wybór następuje w drodze tajnego i powszechnego głosowania uczniów.

 3. Propozycje kandydatów, po uzyskaniu ich zgody, zgłaszają przewodniczący klas.

 4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa do odwołania.

 5. Rzecznika Praw Ucznia odwołuje się na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego lub jego rezygnacji.

 6. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

  1. opiniowania aktów prawnych pod względem zgodności z prawami ucznia,

  2. monitorowania przestrzegania aktów prawnych istniejących w gimnazjum,

  3. wyrażania opinii i wnoszenia wniosków do organów gimnazjum,

  4. przyjmowania informacji o zagrożeniach dotyczących przestrzegania praw ucznia w gimnazjum,

  5. wnoszenia propozycji zmian zapisów w statucie gimnazjum.

 7. Do podstawowych zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:

  1. wyrażanie opinii dotyczącej przestrzegania praw ucznia w gimnazjum,

  2. edukacja i informowanie uczniów o roli Rzecznika Praw Dziecka,

    

  3. udzielanie porad uczniom i ich prawnym opiekunom dotyczących przestrzegania praw ucznia,

  4. sporządzanie raportu ze swojej działalności, przedkładanie go organom gimnazjum.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie gimnazjum

 

§ 31

 

 1. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i zamieszkują ustalony dla gimnazjum obwód szkolny. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 2. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Dyrektor może przyjąć do gimnazjum ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 4. Na wniosek rodziców lub opiekuna prawnego dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza gimnazjum oraz określa warunki jego spełnienia.

 

 

§ 32

 

Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

 

Formy opieki, pomocy i rozwoju zainteresowań uczniów

 

§ 33

 

 1. Każdy uczeń może korzystać z pomocy psychologicznej i pedagogicznej uzyskanej u nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego.

 2. Na wniosek rodziców uczeń może skorzystać z pomocy poradni psychologiczno ? pedagogicznej.

 

 1. Na wniosek poradni psychologiczno - pedagogicznej uczeń z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, za zgodą rodziców, może realizować obowiązek szkolny w szkole specjalnej lub w gimnazjum w formie nauczania zindywidualizowanego lub integracyjnego.

 2. Dla uczniów mających trudności w nauce gimnazjum organizuje zespoły korekcyjno -kompensacyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne.

 3. Na wniosek rodziców poparty opinią lekarza i orzeczeniem poradni specjalistycznej gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne specjalne i indywidualne dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do gimnazjum.

 4. Gimnazjum na miarę swoich możliwości otacza opieką dzieci osierocone, pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej współpracując z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.

 5. Gimnazjum prowadzi zajęcia pozalekcyjne mające na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

 6. W realizacji zajęć pozalekcyjnych współpracuje z samorządem uczniowskim, radą rodziców, radą szkoły oraz organem prowadzącym.

 7. Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:

  1. udział w różnorodnych konkursach: szkolnych i pozaszkolnych,

  2. udział w zajęciach pozaszkolnych,

  3. przyśpieszenie promocji,

  4. korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki.

 8. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

§ 34

 

 1. Dyrektor gimnazjum zobowiązany jest do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych.

 2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie powinni przebywać podczas przerw na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli.

 3. Uczniowie przebywający podczas przerw w budynku szkolnym mają zapewniony odpowiedni nadzór nauczycieli.

 4. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów.

 5. Jeżeli w pomieszczeniach istnieją zagrożenia dla bezpieczeństwa ucznia nauczyciel nie dopuszcza do zajęć w tym pomieszczeniu i zawiadamia o tym dyrektora.

 6. Stanowisko pracy ucznia w miarę możliwości powinno być dostosowane do psychofizycznych warunków ucznia.

 7. W pracowniach powinny znajdować się regulaminy porządkowe określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 8. Na zajęciach praktycznych należy przestrzegać liczebności grup uczniowskich (określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji zajęć w gimnazjum).

 9. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z przedmiotów nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych, a także w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych lub wyznaczonych.

 10. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie miasta na zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo turystyczne powinien być 1 opiekun dla grupy 30 osobowej.

 11. Ilość opiekunów powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i terenu; zgodnie z odrębnymi przepisami.

 12. Nauka pływania odbywa się na szkolnej krytej pływalni w grupach nie więcej niż 15 osób na 1 opiekuna (szczegółowe warunki organizowania pływania określają odrębne przepisy).

 13. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 14. Szczegółowe warunki organizowania wycieczek turystycznych określają odrębne przepisy.

 15. Obowiązek zgłaszania gimnazjum o stanie zdrowia ucznia spoczywa na rodzicach lub opiekunach.

 16. Szczególną opieką należy otoczyć uczniów klas pierwszych podczas przerw międzylekcyjnych, imprez sportowych, wycieczek, czuwając nad ich bezpieczeństwem we współudziale klas starszych i rodziców.

 

 1. Indywidualnej opieki wychowawcy klasy, rodziców i kolegów z klasy, będą wymagać uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku.

 2. Uczniom mającym trudne warunki domowe, zagrażające wypaczeniu charakteru i osobowości gimnazjum, zabezpiecza pomoc pedagoga i psychologa.

 3. Umożliwia korzystanie z dostępnych zajęć pozalekcyjnych.

 4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do zgłaszania wychowawcom klasy lub pedagogowi szkolnemu o przejawach niedostosowania społecznego ucznia i o kłopotliwej sytuacji rodzinnej.

 

 

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

§ 35

 

 1. Uczeń ma prawo do:

  1. znajomości swoich praw oraz środków i procedur, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia ich praw (obowiązek poinformowania o prawach i procedurach odwoławczych mają: dyrektor gimnazjum i wychowawcy klas),

  2. nauki i higienicznych warunków pracy,

  3. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w nauce w miarę możliwości gimnazjum,

  4. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz do poszanowania jego godności,

  5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno ? wychowawczym,

  6. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

  7. wyrażania własnych poglądów i opinii (prawo to zawiera swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie),

  8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

  10. korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki - także podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych w regulaminach tylko pod opieką nauczyciela lub innego pracownika gimnazjum,

  11. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w gimnazjum,

  12. przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

  13. ochrony swojego życia prywatnego i rodzinnego (wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów, będące w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechniane),

  14. odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora według określonych procedur.

  15. informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania

 2. W uzasadnionym przypadku rodzic ma prawo przenieść ucznia do równoległej klasy. W tym celu składa pisemną prośbę z uzasadnieniem do dyrektora gimnazjum.

 

 

§ 36

 

Szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów gimnazjum określone są określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (załącznik nr 9)

 

 

§ 37

 

Szczegółowe zasady oceniania z zachowania określa regulamin (załącznik nr 10)

 

 

§ 38

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum,

  2. przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

  3. chronić własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny,

  4. przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia,

  5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum, jej estetyczny wygląd,

  6. dbać o mienie gimnazjum,

  7. reprezentować gimnazjum w środowisku, rejonie, województwie oraz w kraju,

  8. odpowiadać za wyrządzone szkody w mieniu szkolnym - usuwać i naprawiać,

  9. dbać o kulturę zachowania i kulturę języka w gimnazjum i poza nim,

  10. przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności, na terenie gimnazjum zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

  11. wystrzegać się szkodliwych nałogów,

  12. podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

  13. podporządkować się zarządzeniu dyrektora gimnazjum w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

 

 1.  
  1. uczeń ma obowiązek przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia, a nauczyciel odnotowuje godzinę spóźnienia w dzienniku lekcyjnym.

  2. uczeń zobowiązany jest systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone do wykonania w domu.

  3. w czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos wtedy, gdy zostanie do tego upoważniony. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

  4. uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.

  5. uczeń zobowiązany jest do noszenia jednolitego stroju szkolnego oraz do zachowania schludnego wyglądu.

 

 

§ 39

 

W przypadku, gdy prawa ucznia nie są przestrzegane, uczniowie mają prawo dochodzić swoich praw według procedur określonych w § 12 ust. 2

 

 

Szkolny system motywujący ucznia

 

§ 40

 

 1. Uczniowie, którzy uzyskują średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymują świadectwo promocyjne z wyróżnieniem bądź świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz pamiątkowe medale.

 2. Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą otrzymują listy gratulacyjne przyznane prze radę pedagogiczną i wręczane przez dyrektora gimnazjum na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 3. Uczniowie wyróżniający się wzorową frekwencją w ciągu roku szkolnego otrzymują nagrody przyznane przez radę pedagogiczną.

 4. Klasa, która uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego, otrzymuje Przechodni Puchar Dyrektora Gimnazjum.

 5. Uczniowie otrzymują pochwałę dyrektora gimnazjum wobec całej społeczności szkolnej za wzorową postawę uczniowską, pracę na rzecz gimnazjum i środowiska.

 6. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują nagrodę - Złote Pióro wręczane przez dyrektora gimnazjum.

 7. Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie mogą otrzymać stypendium motywacyjne.

 8. Uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy sportowe na szczeblu wojewódzkim mogą otrzymać stypendium sportowe.

 9. Zasady przyznawania stypendium określają odrębne przepisy (załącznik nr 11).

 10. Uczeń, który osiągnął najwyższe wyniki sportowe w gimnazjum, otrzymuje Puchar Dyrektora gimnazjum Najlepszy Sportowiec Gimnazjum.

 

 

 

System kar i nagród

 

§ 41

 

 1. W szkole uczeń może być jest nagradzany za:

  1. rzetelną naukę i pracę społeczną,

  2. wzorową postawę,

  3. wybitne osiągnięcia,

  4. działalność na rzecz innych i odwagę.

 2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

  1. pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,

  2. pochwała samorządu klasowego lub szkolnego udzielona indywidualnie wobec całej klasy,

    

  3. pochwała dyrektora gimnazjum udzielona indywidualnie wobec całej klasy lub wobec całej społeczności uczniowskiej,

  4. udział w poczcie sztandarowym gimnazjum,

  5. nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar,

  6. list pochwalny dla ucznia lub rodziców.

 

 

§ 42

 

 1. Uczeń może być karany za nieprzestrzeganie praw i obowiązków, lekceważący stosunek do nauki oraz łamanie zasad określonych w regulaminie gimnazjum (załącznik nr 12). Uczeń może otrzymać następujące kary:

  1. upomnienie, naganę udzieloną przez wychowawcę indywidualnie bądź w obecności klasy,

  2. upomnienie, każdego nauczyciela z wpisaniem do dziennika stosownej uwagi,

  3. upomnienie, naganę udzieloną przez dyrektora szkoły indywidualnie, wobec całej klasy lub całej społeczności gimnazjalnej i pisemne poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych o karze oraz jednorazowe pozbawienie ucznia przywilejów szkolnych

  4. zut wchodzi w życie z dniem 17 września 2007 r.

 

 

 

Uchwalono na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 17 września 2007 r.

 

Poprawiony: środa, 01 marca 2017 10:57