wtorek, 20.08.2019

PIERWSZE NA OPOLSZCZYŹNIE GIMNAZJUM

z certyfikatem Szkoły Przedsiębiorczości
Regulamin samorządu


Regulamin Samorządu Uczniowskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Artur Krzyża   
poniedziałek, 07 marca 2016 13:08

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

obowiązujący od 12 grudnia 2014

 

logo PG    

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jedynym reprezentantem ogółu uczniów są organy Samorządu Uczniowskiego: Sejm oraz Rząd.
 2. Szkolny Parlament jako organ władzy uchwałodawczej samorządu uczniowskiego tworzą wybierani w wewnątrzklasowych wyborach przedstawiciele wszystkich klas – zwani dalej posłami – tworzą szkolny Sejm. Szkolny Rząd jako organ władzy wykonawczej samorządu uczniowskiego tworzą premier – uczeń wybrany na to stanowisko przez posłów – oraz wskazani przez niego ministrowie zatwierdzeni przez posłów.
 3. Zasady wybierania oraz działania organów Samorządu Uczniowskiego określają Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz Ordynacja Wyborcza do Samorządu Uczniowskiego uchwalone przez posłów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami poprzez informacje zawarte w gablotach szkoły,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny z przedmiotu i z zachowania na każde życzenie ucznia,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie własnych potrzeb poprzez zgłaszanie inicjatyw dyrektorowi szkoły,
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej przez komitet redakcyjny powołany przez Samorząd Uczniowski lub właściwe koło zainteresowań,
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami społeczności uczniowskiej i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu i we współpracy z Dyrektorem Szkoły,
  6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

- za zgodą zgłoszonego Samorządowi Uczniowskiemu kandydata,

- przez członków wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego w wyniku wyborów równych, tajnych i bezpośrednich,

- na dwuletnią kadencję,

  g. prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia:

  - za zgodą zgłoszonego Samorządowi Uczniowskiemu kandydata,

  - przez członków wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego w wyniku wyborów równych, tajnych i bezpośrednich

  - na dwuletnią kadencję,

5. Decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów na jego posiedzeniach.

6. Prace poszczególnych organów Samorządu Uczniowskiego organizują: Marszałek (w przypadku Sejmu) oraz Premier (w przypadku Rządu) w porozumieniu z   opiekunem samorządu uczniowskiego.

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2016 13:28